The Whites Extended Family

Return to White Family Web SiteSummary of Jean White

Name:

Jean White

Gender:

Unknown

Father:

John Leonard White

Mother:

Eloise Sheehan

              John Wesley White 
   John Leonard White |
  |          | Matilda Erickson 
  |
Jean White
  |
  |           Cornelius Sheehan 
  | Eloise Sheehan   |
             | Mamie Mergenthaler 

Return to the index of people